Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky služby WebProLékaře.cz


1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Poskytovatelem je ALMEO s.r.o., obchodní korporace zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 67056 se sídlem: Potocká 58/7, 623 00 Brno, IČ: 29227208, telefon: 724 756 029, email: info@webprolekare.cz
1.2. Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby WebProLékaře.cz prostřednictvím objednacího webového formuláře na stránce https://webprolekare.cz/odeslat-objednavku
1.3. Poskytovatel a objednatel společně taktéž dále jen jako "Smluvní strany".

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY, SMLUVNÍ VZTAH
2.1. Smlouva o poskytnutí služeb (dále jen "Smlouva") je uzavřena okamžikem dokončení a odeslání objednávky služby WebProLékaře.cz (dále jen "Služba"), přičemž nezbytným předpokladem pro uzavření smlouvy je vyslovení souhlasu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "VOP"). VOP jsou k dispozici na adrese https://webprolekare.cz/vop .
2.2. Smlouva vstupuje v účinnost dnem uhrazení výzvy k platbě, která je Poskytovatelem odeslána Objednateli nejpozději do 14 dnů od okamžiku odeslání objednávky Služby.
2.3. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká na základě těchto VOP, přičemž tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran a jejich vzájemný vztah.

3. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ
3.1. Vymezení základních pojmů:
a) SLUŽBA WebProLékaře.cz - je soubor služeb potřebných pro poskytování internetové prezentace objednatele a dalších služeb potřebných pro provoz libovolného doménového jména druhého řádu. Obsah a předmět služeb je definován aktuální nabídkou poskytovatele zveřejněnou na internetových stránkách poskytovatele https://www.webprolekare.cz
b) SERVER - soubor hardwarových a softwarových prostředků poskytovatele, prostřednictvím kterých poskytovatel poskytuje službu objednateli. Server je trvale připojen do internetu.
c) DOMÉNA, DOMÉNOVÉ JMÉNO - je název adresy webové stránky pro identifikaci služeb objednatele v rámci internetu.
d) WEBHOSTING - vyhrazené a kapacitně oddělené místo na Serveru Poskytovatele pro provoz Služby WebProLékaře.cz
3.2. Dnem zřízení služby je den úhrady služby objednatelem.

4. PŘEDMĚT SMLOUVY
4.1. Předmětem smlouvy je zřízení a zprovoznění internetové prezentace objednatele, provoz a možnost užití webového administračního rozhraní pro správu této prezentace, jejich provoz na serveru v internetu pod zvolenou doménou. Dále technická podpora a doplňkové služby dle dohody smluvních stran, to vše za úplatu.

5. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE
5.1. Poskytovatel je povinen zajistit provoz všech svých softwarových a hardwarových prostředků pro zajištění služby. Výjimku z této povinnosti tvoří stavy, které nemohou být poskytovatelem ovlivněny a nelze jim žádným způsobem předcházet. Jedná se např. o zásah vyšší moci, havárie, cílený útok na server nebo aplikaci s úmyslem vyřadit službu z provozu, výpadky veřejných telekomunikačních sítí nebo jiné úkony nezbytné pro zajištění provozu služeb poskytovatele (např. údržba hardware, aktualizace software, konfigurace serveru, výměna hardwarových komponent serverů apod.).
5.2. Poskytovatel je povinen provádět nepřetržitý monitoring svých technologických prostředků nezbytných ke správnému fungování služby. Poskytovatel je oprávněn provést odstavení služby při náhlých havarijních situacích nebo v situacích nezbytných, které jsou však plánované. O odstavení služeb informuje poskytovatel objednatele prostřednictvím svých informačních kanálů. V případě, že poskytovatel není schopen zajistit nepřetržitý provoz služby a minimálně jedna doba výpadku v kalendářním měsíci je delší než 90 minut, je poskytovatel povinen nahradit objednateli součet těchto výpadků částkou rovnající se desetinásobku poměrné částky těchto výpadků v poměru k částce, na kterou má objednatel službu zaplacenou. Tuto náhradu poskytovatel zohlední v dalším vyúčtování služby na příští objednací období objednatele a to slevou na toto příští období. V případě, že objednatel ve službě na příští období nepokračuje, je poskytovatel povinen objednateli tuto částku uhradit na základě faktury – daňového dokladu objednatele. Do těchto výpadků se nezapočítávají výpadky, které jsou poskytovatelem předem hlášeny jako servisní nebo jiné nutné zásahy a objednatel je na ně upozorněn prostřednictvím informačních kanálů poskytovatele.
5.3. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit službu a data před neoprávněným zásahem třetí strany. V případě souběžného ohrožení bezpečnosti provozu služby a nepřetržitého provozu služby, je upřednostňována bezpečnost provozu služby.
5.4. Poskytovatel je povinen upozornit objednatele v dostatečném časovém předstihu na skutečnost, že se blíží konec období, kdy má objednatel předplacenu službu. Poskytovatel tak učiní pomocí e-mailu, který odešle objednateli 10 dnů před koncem sjednaného období.
5.5. Poskytovatel má právo zneaktivnit službu nebo její části objednateli, který je v prodlení s platbou déle než 8 dní od splatnosti výzvy k platbě za službu WebProLékaře.cz nebo za jiný úkon, který je objednateli proveden poskytovatelem na jeho vlastní žádost a souvisí s provozem internetového obchodu nebo prezentace objednavatele (například za žádost o placené grafické úpravy prezentace apod.). Poskytovatel má právo objednateli službu zcela ukončit a smazat Prezentaci v případě, že je v prodlení s platbou za službu déle než 21 dní od splatnosti výzvy k platbě. Za následnou obnovu smazané Prezentace může Poskytovatel účtovat Objednateli poplatek dle množství práce v sazbě 500 Kč / hod. Objednateli ukončením služby nezaniká povinnost uhradit dlužnou částku za poskytnuté služby. O zneaktivnění nebo ukončení služby bude objednatel informován prostřednictvím e-mailu.
5.6. Poskytovatel má právo jednostranně ukončit objednateli provoz služby, pokud provozem aplikace objednatele dochází k poškození ostatních zákazníků poskytovatele nebo v případě porušení povinností uvedených v bodech 6.4. - 6.5. ze strany objednatele. O ukončení provozu služby bude objednatel rovněž informován prostřednictvím e-mailu.
5.7. Poskytovatel neodpovídá za případné finanční ztráty, materiální ztráty nebo ztráty jiného charakteru, které by mohly vzniknout nedostupností služby, poškozením nebo ztrátou dat objednatele. V případě nedostupnosti služby prokazatelně zaviněné poskytovatelem, odpovídá poskytovatel za škodu do výše poměru částky zaplacené objednatelem za službu k celkové době nedostupnosti služby. Viz. Odstavec 5.2.
5.8. Poskytovatel neodpovídá za obsah webové prezentace objednatele a pravdivost informací zveřejněných objednatelem. Třetí strana tudíž nemá právo žádat po poskytovateli případné odškodnění nebo uplatňovat jinou právní odpovědnost za objednatelem uváděné informace.
5.9. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech podstatných skutečnostech získaných při své činnosti vyplývající ze smlouvy, a to zejména o skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství a důvěrné informace objednatele.

6. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE
6.1. Objednatel má právo využívat všech prostředků, které jsou nabízeny poskytovanou službou.
6.2. Službu si objednatel objednává buď k nově registrované domény, jejíž registrace je součástí služby, nebo k provozu doménového jména 2. nebo 3. řádu, které je v osobním vlastnictví objednatele. Dále je možnost provozu na doméně 3. řádu "webprolekare.cz" - vždy na základě uvedení tohoto údaje v objednávce.
6.3. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel služby není přímým správcem doménových jmen 2. řádu. Tímto je CZ.NIC, z.s.p.o.
6.4. Objednatel se zavazuje nevyužívat služby pro šíření obsahu, který by byl v rozporu s platnými zákony ČR nebo dobrými mravy, zejména pro šíření pornografického nebo warez materiálu apod.
6.5. Objednatel se zavazuje nevyužívat služby takovým způsobem, který by vedl k porušení práva poskytovatele nebo by mohl způsobit znevýhodnění ostatních zákazníků poskytovatele při sdíleném využívání prostředků serveru.
6.6. Objednatel je povinen při objednávce služby uvést pravdivé kontaktní údaje pro účely fakturace a komunikace s poskytovatelem. Objednatel se zavazuje udržovat kontaktní údaje aktuální. Zároveň se objednatel zavazuje nepoužívat pro přistup do administrace anonymizérů.
6.7. Objednatel je povinen chránit své přístupové údaje (zejména hesla) ke zřízeným službám před neoprávněným zneužitím třetí stranou.
6.8. Objednatel se zavazuje neprodleně informovat poskytovatele o veškerých poruchách a závadách provozu služby prostřednictvím e-mailu na adresu: info@webprolekare.cz .

7. CENA SLUŽBY A ZPŮSOB PLATBY
7.1. Rozsah a cena služeb je stanovena v rámci nabídky Poskytovatele na www adrese https://webprolekare.cz/objednavka .
7.2. Provoz služby se sjednává na dobu 1 roku (tj. 12 měsíců). Provoz služby se automaticky prodlužuje na dobu, na kterou byl původně uzavřen a to v případě, pokud objednatel nedoručí poskytovateli Žádost o zrušení poskytované služby nejpozději do 14 dnů před uplynutím období, na které má objednatel službu sjednanou.
7.3. Provoz služby může být rovněž ukončen na základě výpovědi. Tu lze podat i bez udání důvodu. Výpověď může být zaslána elektronickou formou na kontaktní e-maily. Výpovědní doba je 14 denní a začíná plynout ode dne následujícího po prokazatelném doručení výpovědi druhé smluvní straně.
7.4. V případě úmyslného poškození dobrého jména poskytovatele ze strany objednatele je poskytovatel oprávněn od provozu služby odstoupit. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po prokazatelném doručení zprávy o odstoupení od smlouvy, kterou objednatel obdržel.
7.5. Objednatel má nárok na vrácení poměrné části platby za službu za nevyužité období pouze v případě, pokud je provoz služby ukončen výpovědí ze strany poskytovatele.

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY
8.1. Jakmile objednatel vyplní formulář s objednávkou služeb Poskytovatele na stránce: https://webprolekare.cz/odeslat-objednavku , je mu do 14 dní zaslána výzva k platbě (proforma / zálohová faktura).
8.2. Poskytovatel po přijetí platby vystaví objednateli účetní nebo daňový doklad.
8.3. Deset dní před uplynutím doby trvání služby je objednateli vystavena výzva k platbě na následující období, která je objednateli zaslána e-mailem.
8.4. Pokud není výzva k platbě objednatelem uhrazena ve lhůtě splatnosti, je automaticky odeslána Upomínka č. 1. Pokud není výzva k platbě uhrazena ani v náhradní lhůtě, je objednateli odeslána Upomínka č. 2, ale zároveň dochází k deaktivaci zobrazení prezentace. Pokud není výzva k platbě uhrazena ve lhůtě uvedené v Upomínce č. 2 dochází k vymazání prezentace objednatele ze systému.
8.5. Obdobné platební podmínky platí i pro speciální služby (např. grafika na míru, konkrétní úpravy na žádost objednatele atd.). Speciální služby jsou považovány za víceslužbu.
8.6. Všechny účetní doklady, proformy, faktury, výzvy k platbě a upomínky jsou zasílány Poskytovatelem v elektronické podobě e-mailem.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
9.1. Objednatel akceptuje skutečnost, že veškeré vystavené účetní doklady (faktury, proforma faktury, výzvy k platbě) jsou zasílány objednateli elektronicky prostřednictvím e-mailové pošty v pdf formátu.
9.2. Právní vztahy mezi poskytovatelem a objednatelem neupravené v těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména pak Občanským zákoníkem.
9.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP, přičemž je povinen o této skutečnosti informovat objednatele e-mailem. Objednatel má právo změnu VOP odmítnout do 30 dnů od oznámení. V takovém případě platí, že smluvní vztah mezi objednatelem a poskytovatelem zaniká 1 kalendářní měsíc od oznámení odmítnutí změny VOP.


Tyto VOP vstupují v platnost 08.10.2021 a nahrazují veškeré předchozí podmínky.

NAŠE DALŠÍ PROJEKTY

AKREDITO

Systém pro řízení akreditačních procesů zdravotnických zařízení.

DOKUMENTACE.ONLINE

Informační systém tvorby, správy, podepisování a oběhu dokumentů elektronicky.

CHCI.SOFTWARE

Workshopy a příprava tvorby software.

VYBEREM.CZ

Tvorba anket, hlasování a průzkumy

PROSTĚ ZAČNI

Internetový magazín o lidech, kteří se nebojí (z)měnit...

PLATEBNÍ-SYSTÉMY.EU

Platební terminály, pokladní systémy, online platební brány apod.

Zaujalo vás webové řešení? Objednejte jej